/  

Board of Directors

     
       
  Mr. Bimal Prasad Wagle    
  Chairman    
  Samuha (Ka)    
       
 
       
Mr. Bharat Bahadur Basnet Mr. Suresh Prasad Khatri C.A. Bhupendra Pandey  
Director Director Director  
Samuha (Ka) Samuha (Ka) Samuha (Kha)  
       
 
       
Mr. Mana Bahadur Rai Mr. Min Bahadur Samari Dr. Bharat Kumar Thapa  
Director Director Independent Director  
Samuha (Ga) Samuha (Ga)